Specialistische GGZ (SGGZ)

De huisarts kan u doorverwijzen naar of de gemeente kan (voor kinderen en jeugdigen tot 18 jaar) een beschikking afgeven voor de Gespecialiseerde of Specialistische GGZ als er sprake is van een DSM-stoornis. (Uitleg DSM: De DSM, een classificatiesysteem voor psychische stoornissen, is ontwikkeld onder verantwoordelijkheid van de American Psychiatric Association. Door internationaal dezelfde criteria af te spreken voor psychiatrische aandoeningen wordt onderzoek en communicatie duidelijker en betrouwbaarder). De huisarts verwijst u naar de Specialistische GGZ als de problemen complex en langdurend of verweven met de gezinsdynamiek zijn. U kunt via de gemeente bij mij/ons terecht komen of via een huisarts, medisch specialist of jeugdarts. Als de route via een arts wordt bewandeld, dan bekijk ik op basis van de verwijzing van die arts welke voorziening in dat geval gepast is. Die voorziening wordt vastgelegd in een beschikking van het college/gemeente. Als de route via de gemeente loopt dan gaat u met een team van de gemeente in gesprek en wordt de beschikking in overleg met u bepaald door de gemeente. Als de gemeente hierover nog vragen heeft kan deze in contact treden met een expertpool waar ik ook deel van uitmaak. Meestal is er een uitgebreid intakegesprek of zijn er meerdere intakegesprekken nodig binnen de SGGZ. De diagnostiek is vaker uitgebreid. Psychotherapie is vaker geïndiceerd binnen de Specialistische GGZ. Psychotherapie is een vorm van psychologische behandeling die specialistisch is, waarbij de cliënt een proces van verandering doormaakt. Als er sprake is van een intensieve psychotherapeutische behandeling dan wordt een proces in gang gezet dat leidt tot daadwerkelijke verandering. Het doel is om binnen dit proces de scheefgroei die in de ontwikkeling is opgetreden weer om te buigen zodat iemand weer wordt die hij of zij daadwerkelijk is. Van u en uw kind wordt, net als van de therapeut, hard werken verwacht om dit tot stand te brengen.

Binnen de SGGZ wordt, als dit geïndiceerd is, samengewerkt binnen ons multidisciplinair team. De psychotherapeutische behandelingen worden geïndiceerd en uitgevoerd door Mia Frumau en door Peter Roels, omdat zij zijn opgeleid als psychotherapeut.

Afhankelijk van de aard en complexiteit van de problematiek kan er zowel een kortdurende als langlopende therapie geboden worden. Concreet betekent dit dat het behandelaanbod kan bestaan uit (elementen van) diverse therapievormen, zoals o.a.: existentiële psychotherapie; cognitieve gedragstherapie, cliëntgerichte therapie (met of zonder beeldende middelen), oplossingsgerichte therapie, inter-persoonlijke therapie, groepstherapie voor hoogbegaafde kinderen/jongeren, steunende structurerende behandeling/begeleiding, school coaching, systeembehandeling aan huis, ouderbegeleiding en medicamenteuze therapie.

Het multidisciplinaire team, bestaat uit Mia Frumau, psychotherapeut/KJ, GZpsycholoog; Peter Roels, psychiater/psychotherapeut; Gerard vd. Berg, SPVer; Fenne Frumau, GZpsycholoog/ Msc/ Msc res.; Willy Peters, GZpsycholoog; Anneloes vd Wetering, Gzpsycholoog i.o./ Msc; Sjarai Gelissen GZpsycholoog i.o./ Msc; Edith van Huijkelom, GZpsycholoog/praktijkopleider en uiteraard de secretaresses Marij van Kaam en Cyrille Hoebink.

Voor informatie over vergoedingen zie Tarieven.

Extra informatie voor huisartsen

Hoofdbehandelaar binnen de Specialistische GGZ binnen Psychologenpraktijk Frumau is Mia Frumau.

Ter informatie hierbij de beslisboom voor verwijzing naar GBGGZ of SGGZ voor Psychologenpraktijk Frumau:

Beslisboom

Als u of uw patiënt kiest voor behandeling door ons binnen Psychologenpraktijk Frumau dan kunt u het format van de verwijsbrief voor de praktijk gebruiken voor de doorverwijzing.

Format verwijsbrief Psychologenpraktijk Frumau