Tarieven

Onderstaande lijst wordt gehanteerd, met daarbij de opmerking dat deze niet uitputtend is. Het gaat hierbij om zowel basis als specialistische GGZ. De lijst komt voort uit de polisvoorwaarden VGZ 2014 en vanuit Zorginstituut Nederland’ Dynamisch overzicht van psychologische interventies binnen de GGZ’ in combinatie met onze ervaringen en vragen die wij krijgen.

GGZ Behandelingen aan jeugdigen die worden vergoed:
· Systeemtherapie
· Psychotherapie
· (Cognitieve) Gedragstherapie
· Eye Movement Desensitization en reprocessing (EMDR)
· Dyslexieonderzoek en – zorg
· Psychodiagnostisch onderzoek
· Metalization Based Therapie (MBT)
· Problem solving therapie (PST)
· Interpersoonlijke therapie (IPT)
· Neuropsychologisch onderzoek

(GGZ) behandelingen die niet worden vergoed:
· Neurofeedback
· Psycho-analyse
· Mindfullness
· Spel- en Dramatherapie
· Integratieve Kindtherapie
· Dyscalculieonderzoek en -zorg
· Intelligentieonderzoek
· Psychomotorische Therapie
· Psychosociale hulp
· Huiswerkbegeleiding/Remedial Teaching
· NLP

De zorg mag verleend worden door psychiater, klinisch psycholoog, psychotherapeut, gezondheidszorgpsychologisch, kinder-en jeugdspsycholoog, orthopedagoog-generalist medisch verpleegkundig specialist. Medebehandelaren onder de eindverantwoordelijkheid van de hoofdbehandelaar moeten een beroep uitoefenen uit het CONO-beroepenschema.

De kinder- en jeugdpsycholoog moet ingeschreven zijn in het Register van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). De orthopedagoog-generalist moet ingeschreven zijn in het Register van de Nederlandse Vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO).

Generalistische Basis GGZ:

1. Kinderen en jeugd tot 18 jaar.

Als er sprake is van een DSM-stoornis dan geeft de gemeente een beschikking af en zijn er voor u geen bijkomende kosten. (Uitleg DSM: De DSM, een classificatiesysteem voor psychische stoornissen, is ontwikkeld onder verantwoordelijkheid van de American Psychiatric Association. Door internationaal dezelfde criteria af te spreken voor psychiatrische aandoeningen wordt onderzoek en communicatie duidelijker en betrouwbaarder). Afhankelijk van de ernst van de problematiek (laag, matig of ernstig), het risico (laag tot matig), lage complexiteit en beloop van de klachten, komt u vervolgens in aanmerking voor een Behandeling Kort, een Behandeling Middelmatig of een Behandeling Intensief. Als er sprake is van blijvende problematiek komt u terecht in de Behandeling Chronisch, dit geldt alleen als psychiatrische ondersteuning is geïndiceerd.

De zorgverzekeraar vergoedt enkel nog zorg aan kinderen en jeugdigen vanuit de aanvullende verzekering, dit geldt bv. voor vaktherapie.

Vooralsnog volgt de gemeente het beleid van de zorgverzekeraars, dit betekent dat bepaalde zorg niet door de gemeente wordt bekostigd. Zie bovenaan deze pagina.

Als u niet of niet tijdig afzegt voor een afspraak komen de kosten van deze sessie geheel voor uw rekening (no show). No show: Indien u verhinderd bent om op een afspraak te komen, verzoeken wij u vriendelijk deze minimaal 12 uur van te voren af te zeggen. Indien u zonder tegenbericht niet op een afspraak verschijnt, of te laat afbelt, zijn wij genoodzaakt €75,- bij u in rekening te brengen.

2. Volwassenen:

De behandeling van psychische stoornissen door mij als vrijgevestigde zorgaanbieder wordt vergoed vanuit de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet. De hoogte van de vergoeding hangt af van uw verzekeringspolis (natura of restitutie) en daarbij van de door mij afgesloten contracten met zorgverzekeraars. Enkel met DSW is een contract afgesloten voor 2019 en 2020. Voor overige verzekeraars geldt ongecontracteerde zorg.

Voor vergoeding komt niet in aanmerking:

 1. Diagnostiek zonder volgende GGZbehandeling op basis van DSM-IV/V diagnose
 2. Psychologische onderzoeken
 3. Intelligentieonderzoeken
 4. Verschillende testen
 5. Diverse trainingen
 6. Onderzoek en behandelingen voor dyslexie
 7. Onderwijskundige problematiek
 8. Hulp voor problemen met werk en relatieproblematiek
 9. De behandeling van aanpassingsstoornissen
 10. Psychologische hulp ivm. somatische aandoeningen
 11. Langdurige behandelingen.
 12. Psychoanalyse
 13. Andere problemen die reden voor zorg kunnen zijn, de zogenaamde V-codes.

Het wettelijk verplichte eigen risico wordt door uw zorgverzekeraar in mindering gebracht op uw vergoedingen.

Als u niet of niet tijdig afzegt voor een afspraak komen de kosten van deze sessie geheel voor uw rekening (no show). No show: Indien u verhinderd bent om op een afspraak te komen, verzoeken wij u vriendelijk deze minimaal 12 uur van te voren af te zeggen. Indien u zonder tegenbericht niet op een afspraak verschijnt, of te laat afbelt, zijn wij genoodzaakt €75,- bij u in rekening te brengen.

Om voor deze vergoeding in aanmerking te komen en als de stoornis waarvoor u in behandeling gaat onder de verzekerde zorg valt, heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts.

Let op: niet alle verzekeraars vergoeden de hulp van al onze medewerkers! Voor DSW geldt dat onze regiehandelaren mogen behandelen en maximaal voor 40% medebehandelaren morgen laten mee behandelen.

 

Specialistische GGZ:

1. Kinderen en jeugd tot 18 jaar.

Als er sprake is van een DSM-stoornis dan geeft de gemeente een beschikking af en zijn er voor u geen bijkomende kosten. (Uitleg DSM: De DSM, een classificatiesysteem voor psychische stoornissen, is ontwikkeld onder verantwoordelijkheid van de American Psychiatric Association. Door internationaal dezelfde criteria af te spreken voor psychiatrische aandoeningen wordt onderzoek en communicatie duidelijker en betrouwbaarder).

Vooralsnog volgt de gemeente het beleid van de zorgverzekeraars, dit betekent dat bepaalde zorg niet door de gemeente wordt bekostigd. Zie bovenaan deze pagina.

 

Als u niet of niet tijdig afzegt voor een afspraak komen de kosten van deze sessie geheel voor uw rekening (no show). No show: Indien u verhinderd bent om op een afspraak te komen, verzoeken wij u vriendelijk deze minimaal 12 uur van te voren af te zeggen. Indien u zonder tegenbericht niet op een afspraak verschijnt, of te laat afbelt, zijn wij genoodzaakt €75,- bij u in rekening te brengen.

Met klachten over bijvoorbeeld de vergoeding door uw zorgverzekering kunt u terecht bij de onafhankelijke Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (www.skgz.nl). U kunt daarnaast een melding doen via www.zorgwijzer.nl.

2. Volwassenen

Met de volgende verzekeraars is er door mij of de praktijk een contract afgesloten voor 2020
 • DSW 7029
Voor overige verzekeraars geldt dat we werken via ongecontracteerde zorg en/of restitutiepolis. Kijkt u goed na wat uw eigen aandeel dan nog is.

Natura-polissen en restitutie-polissen

Er is een groot verschil in de vergoedingen van natura-polissen en restitutie-polissen. Bij een zuivere restitutiepolis bent u vrij om een (door VWS erkende, BIG) zorgverlener te kiezen en deze wordt dan geheel vergoed. Bij een naturapolis krijgt u een hogere vergoeding als u hulp zoekt bij een gecontracteerde zorgverlener dan bij een niet-gecontracteerde zorgverlener. Het kan zelfs zo zijn dat u niets meer vergoed krijgt bij een ‘budget’ of naturapolis!

Heeft u géén echte restitutiepolis, dan kan het zijn dat u een deel van de psychotherapie zelf moet betalen! Kijk dit dus vooraf goed na. Op de site van de Contractvrije psycholoog vindt u een overzicht van alle vergoedingen in 2017 per polis.

In de GGZ is (wettelijk bepaald) geen tarief per zitting meer, maar één bedrag voor de gehele behandeling (Diagnose-Behandel Combinatie, of DBC in de Specialistische GGZ of Productgroep in de Basis GGZ), deze wordt achteraf gefactureerd. Voor een DBC wordt de tijd geregistreerd in uw dossier. Hierbinnen valt directe gesprekstijd, maar ook verslaglegging, intervisie, telefoon en emailcontacten. De maximumtarieven zijn wettelijk vastgelegd. Voor tarieven zie de website van Nederlandse Zorgautoriteit of op de pagina formulieren.

Iedereen in Nederland van 18 jaar en ouder heeft een wettelijk eigen risico voor de zorgverzekering. Het wettelijk eigen risico voor 2019 is € 385. Dit bedrag betaalt u  pas wanneer u zorg gebruikt die vergoed wordt uit de basisverzekering. U kunt het wettelijk eigen risico vrijwillig ophogen. De zorgverzekeraar geeft dan een korting op de maandelijkse premie voor de basisverzekering.  Afhankelijk van uw type polis kan dit extra kosten met zich meebrengen. Hierover kunt u contact opnemen met de zorgverzekeraar.

De eigen bijdrage staat los van het wettelijk verplichte eigen risico. Het kan zijn dat u een deel van uw zorg betaalt uit uw eigen risico. Dat is afhankelijk van uw eerder gemaakte zorgkosten en de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering. De hoogte van uw eigen bijdrage is o.a. afhankelijk van uw inkomen.

Niet vergoed wordt:

 1. diagnostiek zonder volgende GGZbehandeling op basis van DSM-IV/V diagnose
 2. psychologische onderzoeken
 3. intelligentieonderzoeken
 4. verschillende testen
 5. diverse trainingen
 6. onderzoek en behandelingen voor dyslexie
 7. onderwijskundige problematiek
 8. hulp voor problemen met werk en relatieproblematiek
 9. de behandeling van aanpassingsstoornissen
 10. psychologische hulp ivm. somatische aandoeningen
 11. langdurige behandelingen.
 12. Psychoanalyse
 13. andere problemen die reden voor zorg kunnen zijn, de zogenaamde V-codes.

Wij kunnen hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Om voor deze vergoeding in aanmerking te komen en als de stoornis waarvoor u in behandeling gaat onder de verzekerde zorg valt, heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts.

Let op: niet alle verzekeraars vergoeden de hulp van al onze medewerkers!

Mocht blijken dat u niet verzekerd was ten tijde van de start van de behandeling dan wordt de gehele factuur bij u in rekening gebracht.

Als u niet of niet tijdig afzegt voor een afspraak komen de kosten van deze sessie geheel voor uw rekening (no show). No show: Indien u verhinderd bent om op een afspraak te komen, verzoeken wij u vriendelijk deze minimaal 24 uur van te voren af te zeggen. Indien u zonder tegenbericht niet op een afspraak verschijnt, of te laat afbelt, zijn wij genoodzaakt €75,- bij u in rekening te brengen.

Met klachten over bijvoorbeeld de vergoeding door uw zorgverzekering kunt u terecht bij de onafhankelijke Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (www.skgz.nl). U kunt daarnaast een melding doen via www.clientenrechten.nl.

Eigen initiatief/particulier of diagnostiek of behandelingen die niet (meer) onder de verzekering vallen

De betalingsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffier van de rechtbank te ‘s-Hertogenbosch.

Het tarief is per 1 januari 2019 per sessie/behandelconsult van 45 minuten directe tijd waarbij opgeteld 15 minuten indirecte tijd (voor verslaglegging en reflectie e.d.): €125,- voor psychiater Peter Roels; €110,- voor psychotherapeut Mia Frumau, GZ psychologen Willy Peters, Fenne Frumau & Anneloes van de Wetering, GZ psycholoog i.o. Sjarai Gelissen en SPV Gerard vd Berg. Akkoord te gaan met de kosten die gemoeid zijn met psychologisch onderzoek, al of niet deel uitmakend van de behandeling, zijnde drie keer het gebruikelijke tarief voor de onderzoekstijd aangezien de tijdsverhouding 1:2 is voor afname van het onderzoek en het scoren en uitwerken van het onderzoek. Tevens €850,- voor capaciteitenonderzoek. Dit is inclusief scoring, verwerken van de gegevens en het maken van een verslag.

Als een gesprek langer duurt wordt het bedrag hoger. Voor aanvullend werk van medewerkers, zoals studiebegeleiding geldt een tarief van €95,- per sessie van drie kwartier. Meer tijd leidt tot verhoging van het tarief. Wij zijn vrijgesteld van BTW. Bij no show: niet gekomen geldt een tarief van €75-.

Een toeslag geldt voor:

 • Thuisbezoek: 1,25 x
 • Spoedbehandeling buiten de gebruikelijke behandeluren: 1,5 x
 • Informatieverstrekking schriftelijk is code 119052 en uurtarief is €86,57
 • Voor overige psychologische diensten, zoals consultatie, verstrekken van informatie aan derden, begeleiding, het verzorgen van cursussen e.d. €110,- per reëel gewerkt uur, telefonisch consult per kwartier volgens een uurtarief van €110,-

Algemene betalingsvoorwaarden van de LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten)