Werkwijze

childoutcomeratingscale1

Intakefase

  • Kennismaking
  • Inventarisatie van probleemgebieden en bepalen van doelen die de kinderen/jongeren willen behalen
  • Onderzoek m.b.v. vragenlijsten en/of testen
  • Afronding met een adviesgesprek.

De psychologen en assistenten zijn vooral werkzaam in deze eerste fase.

Behandeling

Samen met mij werken kinderen en jongeren aan verandering van problemen of klachten en het bereiken van de gestelde doelen. Als je het eens bent met de voorgestelde behandeling, kan die behandeling starten. Soms met een aantal gesprekken, soms aangevuld met wat ‘huiswerkopdrachten’. Soms wordt er ook gekozen voor iets anders dan praten. Speltherapie is daar een voorbeeld van. Als je het goed vindt, sturen we jouw huisarts een brief over de start van de behandeling. We vertellen hem of haar dan ook wat er aan de hand is en wat we willen bereiken.

Evaluatie en afronding

We maken gebruik van vragenlijsten die u aan begin en einde behandeling en indien van toepassing ook tussentijds worden aangeboden via e-mail om voortgang van behandeling te meten. Dit wordt Routine Outcome Monitoring (ROM) genoemd. ROM is het structureel en herhaaldelijk meten met behulp van meetinstrumenten van de toestand van de cliënt. Door verschillende metingen met elkaar te vergelijken kan worden vastgesteld of er een verandering is in zijn/haar toestand. Link naar overeenkomst met Stichting vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROMgegevens aan Stichting Benchmark GGZ (SBG), www.trompbx.nl .
Wij maken vaak gebruik van de SDQ lijst. De SDQ is een korte screeningslijst die de psychische problematiek en vaardigheden bij kinderen van 3 tot en met 16 jaar meet. De SDQ kent verschillende versies, namelijk een voor leerkrachten, een voor ouders en een versie voor de jeugdige zelf. De SDQ meet psychische/psychosociale problematiek en vaardigheden bij kinderen en adolescenten. Er is veel onderzoek gedaan naar de SDQ, vooral naar de oorspronkelijke versie. Ook in Nederland is onderzoek verricht naar de SDQ. Een recent onderzoek (Achenbach, Becker, Döpfner, Heiervang, Roessner, Steindhausen, Rothenberger, 2008) vat resultaten samen van onderzoeken uit 26 landen waar de SDQ gebruikt wordt.

Na ongeveer 3-5 gesprekken wordt met ouders de voortgang besproken.
Beëindiging van de behandeling vindt in een afsluitend gesprek plaats, niet per telefoon of schriftelijk.

Afsluiting

Als de klachten en problemen genoeg verminderd zijn, is het tijd om afscheid te gaan nemen. De contacten worden afgebouwd en het dossier wordt gesloten. Dat is een goed moment om met elkaar te bespreken of de veranderingen ook blijvend zijn. Na afsluiting wordt de huisarts ook weer geïnformeerd. Dan is hij of zij helemaal op de hoogte. Als er na een tijdje weer opnieuw een reden is om een verwijzing te vragen, dan is het handig dat de huisarts weet hoe het de vorige keer gegaan is.